เงื่อนไขและขั้นตอนการทำงานของเรา

         สิ่งสำคัญก่อนทำการขัดพื้นไม้นั้น จำเป็นต้องทราบว่า พื้นไม้นั้นต้องมีการซ่อมหรือไม่ สาเหตุมาจากการ ผุ  สีลอกล่อน(เนื่องมาจากสีหมดอายุ) ปลวก มอด ทำลาย ฯลฯ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องมีการซ่อมแซมไม้ก่อนทำงานขัดพื้นไม้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการซ่อมแซมพื้นมิฉะนั้น การขัดพื้น  การทาสีพื้นใหม่ก็จะไม่เกิดประโยชน์  ดังนั้น การซ่อมแซมพื้นไม้นั้น เป็นงานสำคัญลำดับแรก ในกรณีที่พื้นไม้มีสภาพดี ไม่จำเป็นต้องซ่อมแซมก็สามารถทำงานขัดได้  ซึ่งในงานขัดนั้น ต้องมีการดูแลคุณภาพการขัดให้ดี ไม่ให้มีรอยคลื่น  ดังนั้น  การทำงานขัดพื้นไม้ที่ดีต้องมีความเข้าใจในเนื้องาน และมีเทคนิคในการขัดพื้นไม้  ก็จะส่งผลให้งานทาสีพื้นไม้มีประสิทธิภาพที่ดีตามไปด้วย   

 

 

 ก่อนเริ่มงานขัดพื้นไม้

      ความร่วมมือจากท่านลูกค้า

1.การขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ ตู้ เตียง และสิ่งของอื่นๆ เป็นความรับผิดชอบของท่านลูกค้า ที่จะต้องขนย้ายเพื่อให้พื้นที่ว่ง ทำให้สามารถขัดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้ผลงานออกมาดีและเสร็จทันเวลาตามที่ได้ตกลง

2.ร้านไม้ไทยอิสระ ขอแนะนำว่า  ในกรณีที่ท่านเจ้าของสถานที่ที่ทำการปรับปรุง ซ่อมแซมสถานที่ ควรลำดับความสำคัญ และบริหารงานของผู้รับเหมาแต่ละรายให้มีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้งานในภาพรวมมีผลงานออกมาดีและไม่ต้องทำงานแก้ไข หรือทำงานซ้ำ ทำให้เสียเวลา ค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยไม่จำเป็น

3.การขัดพื้นไม้ด้วยเครื่องขัดไม้ชนิดไร้ฝุ่น/ฝุ่นน้อยนั้น  จะช่วยลดฝุ่นประมาณ90%เมื่อเทียบกับเครื่องขัดไม้เดิม(ชนิดใช้น้ำมัน)  ฝุ่นหนักหรือขี้เลื่อยจะตกอยู่กับพื้นไม้ ซี่งพนักงานของเราจะเป็นคนดูแลรักษาความสะอาดให้อย่างเป็นที่เรียบร้อย

4.การขัดพื้นไม้นั้น อาจจะกระทบกับบัวผนังบ้าง(ในกรณ๊ที่ไม่เปลี่ยนบัว) จึงต้องขอความร่วมมือกับท่านลูกค้าช่วยป้องกันบัวไม้ไว้ก่อนทำการขัดพื้น  เพราะอาจมีความเสียหายเกิดขึ้นได้เนื่องจากการขัด

 

 

เงื่อนไขอื่นๆ

 
1) มาตรฐานการทาสี คือ 4 เที่ยว (รวมสีโป้ว รองพื้น ท็อปโค้ท)  ถ้าต้องการทาเพิ่ม  ต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
2) หลังจากทาสีท็อปโค้ทเสร็จแล้ว  ควรรอสีให้แห้ง 4 ชั่วโมง  ถ้าต้องการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ควรรอ 5 วันให้
 สีแห้งตัวเต็มที่ตามสเปกของสี
3)ขอความร่วมมือจากท่านลูกค้าในการการปกป้องครอบคลุมพลาสติกใสเฟอร์นิเจอร์อันเนื่องมาจากมีฝุ่นบ้าง
 
คู่มือการดูแลรักษาพื้นไม้

  - โดยทั่วไป หลังจากทาสีเคลือบพื้นไม้เที่ยวสุดท้ายนั้น  จะใช้เวลาแห้งตัว 2-3 ชั่วโมง และ สีจะแห้งตัวเต็มที่ใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 7-14 วัน
  - เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องเดินผ่านบริเวณที่ทาสีพื้นไม้ควรให้ผ่าน 24 ชั่วโมงก่อน
  - พื้นไม้คือการลงทุนตลอดชีพ เพราะสามารถซ่อม ขัด ทาสีใหม่ได้เมื่อถึงเวลา
  - การบำรุงรักษา ดูแลพื้นไม้อย่างสม่ำเสมอ  เช่น การดูแลรักษาทำความสะอาด การป้องกันเฟอร์นิเจอร์ที่มีคมจากการลาก ถู เช่น การหุ้มขาโต๊ะ ตู้ เก้าอี้ ฯลฯ ด้วยโฟม หรือฟองน้ำนั้น สามารถช่วยรักษาพื้นไม้ในระยะยาวได้
 
 
การอุดร่องไม้ ( Gap filling)
    เนื่องจากไม้มีการยืด หดตัวได้ตามสภาพอากาศ อุณหภูมิที่แตกต่างกันในแต่ละฤดู แต่ละภูมิภาค  ดังนั้น การอุดร่องไม้ด้วย สีโป้ว หรือวัสดุอื่นๆ  เมื่อไม้มีการยึด หดตัว ก็อาจทำให้วัสดุที่อุดร่องไม้นั้น แตก หลุดออกจากร่องไม้นั้นได้  
จึงเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้น และต้องแก้กันตามเหตุตามปัจจัย  เป็นเหตุผลที่ไม่สามารถอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันได้
 
การย้อมสีไม้
    ร้านไม้ไทยอิสระมีบริการย้อมสีไม้ตามความต้องการของลูกค้า  โดยลูกค้าต้องนำตัวอย่างของสีย้อมไม้ที่ต้องการ เช่น ตัวอย่างน้ำสี หรือแผ่นตัวอย่างสีย้อมไม้ที่ต้องการมาให้ 
เพื่อจะได้ทำงานได้ถูกต้องตรงความต้องการ  โดยมีการเซ็นต์ชื่อรับตัวอย่างสีย้อมไม้ด้วยเพื่อป้องกันความผิดพลาดและเป็นการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย  ก่อนดำเนินการจริงในขั้นตอนการย้อมสีไม้ต่อไป
 
การใช้ไฟฟ้า
    เนื่องจากเครื่องขัดพื้นไม้ชนิดไร้ฝุ่น/ฝุ่นน้อย นั้น  ออกแบบมาสำหรับการใช้ไฟฟ้าตามบ้าน 220V  ซึ่งท่านลูกค้าเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายสำหรับค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้น
 
การขนเศษไม้ เศษฝุ่น
    ร้านไม้ไทยอิสระเป็นผู้รับผิดชอบในงานนี้
 
การรับประกันงาน
    ร้านไม้ไทยอิสระจะรับประกันงานที่เกิดจาก การลอกล่อน การแตกของสี  การซีดจาง ของสี  รอยขูดขีดใดๆ ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการให้ประกัน

 
 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการซ่อมพื้นไม้
 
 
 
ขั้นตอนที่ 2a
ร่องไม้ที่มีความกว้างไม่เกิน 5 มม. ใช้ฝุ่นไม้หรือสีโป้วอุดรอยได้ในระดับยอมรับได้(ซึ่งอาจจะแตก ยุบ เนื่องมาจากการขยาย หดตัวของไม้ตามสภาพอากาศ)
 
 
ขั้นตอนที่ 2b
ร่องไม้ที่ความกว้างเกิน 5-12 มม. จำเป็นต้องใช้เศษไม้มาเติมลง เพื่อให้ร่องไม้มีความกว้างน้อยลงที่สุด หลังจากนั้นจึงขัด ทำสี ในขั้นตอนต่อไป
 
 
ขั้นตอนที่ 3
การขัดไม้นั้น จะต้องใช้กระดาษทรายให้ถูกต้องด้วย  โดยเริ่มจาก เบอร์หยาบ ปานกลาง และ เบอร์ละเอียดเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนทำงานสี
 
 
ขั้นตอนที่ 4
การย้อมสีไม้(ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลักในการเลือกสีย้อมไม้)
 
 
ขั้นตอนที่ 5
การทาสีรองพื้นและการทาสีท๊อปโค้ท