• HOW TO PAY
การชำระเงิน
1. มัดจำ 50% ก่อนเริ่มงาน
2. 50% ทันทีหลังส่งมอบงาน
3. การชำระเงินโดยเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร