MaiThai-Isara Gallery
MaiThai-Isara Gallery
MaiThai-Isara Gallery
MaiThai-Isara Gallery
MaiThai-Isara Gallery
MaiThai-Isara Gallery

• GALLERY AND REFERENCE
การอุดร่องไม้ ( Gap filling)
    เนื่องจากไม้มีการยืด หดตัวได้ตามสภาพอากาศ อุณหภูมิที่แตกต่างกันในแต่ละฤดู แต่ละภูมิภาค  ดังนั้น การอุดร่องไม้ด้วย สีโป้ว หรือวัสดุอื่นๆ  เมื่อไม้มีการยึด หดตัว ก็อาจทำให้วัสดุที่อุดร่องไม้นั้น แตก หลุดออกจากร่องไม้นั้นได้   จึงเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้น และต้องแก้กันตามเหตุตามปัจจัย  เป็นเหตุผลที่ไม่สามารถอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันได้
 
การย้อมสีไม้
    ร้านไม้ไทยอิสระมีบริการย้อมสีไม้ตามความต้องการของลูกค้า  โดยลูกค้าต้องนำตัวอย่างของสีย้อมไม้ที่ต้องการ เช่น ตัวอย่างน้ำสี หรือแผ่นตัวอย่างสีย้อมไม้ที่ต้องการมาให้  เพื่อจะได้ทำงานได้ถูกต้องตรงความต้องการ  โดยมีการเซ็นต์ชื่อรับตัวอย่างสีย้อมไม้ด้วยเพื่อป้องกันความผิดพลาดและเป็นการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย  ก่อนดำเนินการจริงในขั้นตอนการย้อมสีไม้ต่อไป
 
การใช้ไฟฟ้า
    เนื่องจากเครื่องขัดพื้นไม้ชนิดไร้ฝุ่น/ฝุ่นน้อย นั้น  ออกแบบมาสำหรับการใช้ไฟฟ้าตามบ้าน 220V  ซึ่งท่านลูกค้าเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายสำหรับค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้น
 
การขนเศษไม้ เศษฝุ่น
    ร้านไม้ไทยอิสระเป็นผู้รับผิดชอบในงานนี้
 
การรับประกันงาน
    ร้านไม้ไทยอิสระจะรับประกันงานที่เกิดจาก การลอกล่อน การแตกของสี  การซีดจาง ของสี  รอยขูดขีดใดๆ ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการให้ประกัน